JuiceBox T&C's

VERKLARING BETREFFENDE DE INFORMATIEPLICHT

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

CONTACT OPNEMEN

Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens gedurende zes maanden door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

GEGEVENSOPSLAG

Wij wijzen erop dat ter vereenvoudiging van het winkelproces en voor de verdere afwikkeling van de overeenkomst, de IP-gegevens van de eigenaar van de verbinding door de webwinkelier in het kader van cookies worden opgeslagen, evenals de naam, het adres en het creditcardnummer van de koper.

De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract met u niet sluiten. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, met uitzondering van de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende bank / betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de afschrijving van de koopprijs, aan de door ons ingeschakelde transportonderneming / rederij voor de levering van de goederen en aan onze belastingadviseur voor de nakoming van onze fiscale verplichtingen.

Na beëindiging van het winkelproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Bij het sluiten van een overeenkomst worden alle gegevens uit de contractuele relatie opgeslagen tot het verstrijken van de fiscale bewaartermijn (7 jaar).De gegevens naam, adres, gekochte goederen en datum van aankoop worden daarna opgeslagen tot het verstrijken van de productaansprakelijkheid (10 jaar). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG alsmede Art 6 lid 1 lit a (toestemming) en/of lit b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van de DSGVO.

 

COOKIES

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en dat u dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

WEB ANALYSE

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics [naam van de tool en bedrijf van de provider inclusief bedrijfszetel, inclusief informatie of gegevens worden doorgegeven aan een (niet-Europees) derde land]. Hiervoor worden cookies gebruikt die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar de server van de provider en daar opgeslagen.

U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

Wij hebben met de aanbieder een overeenkomstige overeenkomst voor de in opdracht gegeven gegevensverwerking gesloten.

Uw IP-adres wordt geregistreerd, maar onmiddellijk gepseudonimiseerd (bv. door de laatste 8 bits te verwijderen). Hierdoor is slechts een grove lokalisatie mogelijk.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG alsmede artikel 6 lid 1 lit a (toestemming) en/of f (gerechtvaardigd belang) van de DSGVO.

Onze zorg in termen van de GDPR (gerechtvaardigd belang) is de verbetering van ons aanbod en onze website. Aangezien de privacy van onze gebruikers voor ons belangrijk is, worden de gebruikersgegevens gepseudonimiseerd.

Gebruikersgegevens worden gedurende 26 maanden bewaard.

 

NIEUWSBRIEF

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig en uw verklaring dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Zodra u zich hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, sturen wij u een bevestigingsmail met een link om uw inschrijving te bevestigen.

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Stuur uw opzegging naar het volgende e-mailadres: info@juice-box.at. Wij verwijderen dan onmiddellijk uw gegevens in verband met de verzending van de nieuwsbrief.

Uw rechten U hebt in het algemeen recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, herroeping en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit. 

U kunt ons bereiken op de volgende contactgegevens: E-mail: info@juice-box.at

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn onze algemene voorwaarden die wij gebruiken als basis voor de verwerking en afwikkeling van uw aankoop. 

REIKWIJDTE EN AANBIEDER

 1. a) Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen bij de online-shop van JuiceBox GmbH met zetel in Graz. b) Wij sluiten uitsluitend contracten op basis van deze algemene voorwaarden.c) De contracttaal is uitsluitend Duits.

CONTRACT

 1. a) De presentatie van onze goederen in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod. Het is slechts een invitatio ad offerendum, d.w.z. een uitnodiging tot het doen van een aanbod. b) Door te klikken op de knop (Bestel nu met kosten) doet u een bindend koopaanbod.c) De bevestiging van ontvangst van uw bestelling (ontvangstbevestiging) vormt geen aanvaarding van het contract. Daarom vormt de ontvangstbevestiging geen geldig contract. d) Een geldig koopcontract komt pas tot stand door onze uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding van het contract of wanneer wij de goederen aan u verzenden, ook zonder voorafgaande uitdrukkelijke verklaring. e) Terugtrekking uit het koopcontract of annulering van het koopcontract is na verzending van de goederen niet meer mogelijk.

PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

 1. a) De op het moment van de bestelling vermelde prijzen zijn van toepassing. De op JuiceBox vermelde prijzen zijn eindprijzen, d.w.z. ze zijn reeds inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.
 2. b) De verzendkosten worden weergegeven in de kassa en berekend afhankelijk van het adres.

BETALING

 1. a) JuiceBox biedt u de mogelijkheid om te betalen met creditcard, Sofortüberweisung en Paypal. b) Voor elke bestelling behouden wij ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en te verwijzen naar een andere betaalmethode.
 2. c) Bij betaling met PayPal wordt u doorverwezen naar de website van de online aanbieder PayPal. Om met PayPal te kunnen betalen, heeft u daar een account nodig. Nadat u uw bestelling bij ons heeft geplaatst, vragen wij PayPal om de betalingstransactie in gang te zetten. 

DISTRIBUTIE

 1. a) Indien u in verzuim bent met uw betaling, bent u de wettelijke vertragingsrente van 4 procent verschuldigd. Voor elke aanmaning die u na het intreden van het verzuim ontvangt, is een aanmaningsvergoeding van 2,50 verschuldigd, tenzij andere schade wordt aangetoond. b) U gaat ermee akkoord facturen, creditnota's en aanmaningen in elektronische of papieren vorm te ontvangen.

LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. a) De goederen blijven eigendom van JuiceBox GmbH totdat de koopprijs volledig is betaald.
 2. b) Indien wij onze goederen volgens de regels bij onze leveranciers hebben besteld, maar deze niet juist of niet tijdig zijn geleverd (congruente dekkingsverrichting), zijn wij bij uitzondering niet verplicht de bestelde goederen te leveren. Voorwaarde hiervoor is bovendien dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn van de goederen en dat wij u onverwijld van deze omstandigheid op de hoogte hebben gesteld. In geval van niet-beschikbaarheid van de goederen/terugtrekking van het contract worden reeds gedane betalingen onverwijld aan u terugbetaald. 

WETTELIJK RECHT VAN HERROEPING

Annuleringsbeleid

U hebt het recht dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn van veertien dagen begint op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u JuiceBox GmbH door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Een dergelijke verklaring kan bijvoorbeeld per post of per e-mail worden verstuurd. De termijn van veertien dagen wordt in acht genomen als u de goederen voor het einde van de termijn aan ons retourneert.

Reeds verzonden pakketten kunnen niet worden geannuleerd en zijn derhalve uitgesloten van het herroepingsrecht. Een herroeping of annulering van de bestelling wegens vertraging in de levering is niet mogelijk en de levering moet worden afgewacht.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. JuiceBox GmbH behoudt zich het recht voor om terugbetaling te weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de goederen hebt ontvangen, aan ons terugzenden. De termijn is gehaald als u de goederen binnen de 14 dagen terugstuurt.U draagt de directe kosten van de retourzending.U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan uw behandeling van de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen. 

Zorg ervoor dat de betreffende goederen in de originele verpakking en in nieuwstaat worden teruggestuurd, anders kunnen wij ze niet zonder meer terugnemen. U begrijpt dat wij geopende, beschadigde of bevuilde goederen niet kunnen terugnemen, de verzegeling moet intact zijn.

WETTELIJKE GARANTIE

 1. a) De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op hun garantieaanspraken. 

TRANSPORTSCHADE EN ANDERE SCHADE

 1. a) Als u goederen ontvangt die duidelijke transportschade hebben, dient u deze schade onmiddellijk bij het leveringsbedrijf te reclameren en zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Ook duidelijke materiaal- of fabricagefouten moeten zo snel mogelijk rechtstreeks aan ons worden gemeld. b) Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken. Hoe eerder u echter over eventuele gebreken klaagt, des te eerder kunnen wij reageren en deze verhelpen.

SLOTBEPALINGEN

 1. a) Indien een of meer van deze bepalingen ongeldig worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. b) Op overeenkomsten tussen u en ons is uitsluitend Brits recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dwingende bepalingen van het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast door deze rechtskeuze. c) Wij zullen onze uiterste best doen om eventuele geschillen die voortvloeien uit ons contract in der minne op te lossen. Mochten zich problemen voordoen met betrekking tot ons contract, neem dan contact met ons op via info@juice-box.at.